Levde eit villmannsliv, men var ingen villmann

– Tjerand Aske var godt oppdatert på det som skjedde i samfunnet, trass i at han i mange år levde åleine langt utanfor allfarveg – og stort sett berre ilag med dyra sine, fortel Torleiv Sydnes.

Høyr intervjuet med Torleiv Sydnes her:

Tjerand Aske levde på mange måtar eit villmannsliv, men var på ingen måte ein villmann, slik vi tolkar ordet. Det fortel Torleiv Sydnes frå Halsnøy i dette intervjuet. Den tidlegare bonden og journalisten har berre gode minne etter den særeigne småbrukaren frå Borgundøy, som mange i lokalmiljøet hadde sine eigne meiningar om. 

Blant folk flest blei nok Tjerand kanskje sett på som ein liten villmann i forhold til det «normale» på den tida han levde (1906–1976). Men han var langt ifrå ein valdeleg mann, tvert imot; han var ein snill mann, slår Torleiv Sydnes fast.

Han hugsar godt første gang han fekk sjå denne litt merkelege mannen. Det var utanfor Fjelberg kyrkje, der Tjerand var ein trufast gjest, trass i at han ikkje blei oppfatta som ein spesielt kristen mann. Men han hadde nok stor respekt for Gud og det himmelske, sidan han var ofte i kyrkja.

– Eg stod ilag med far min utanfor kyrkja då eg fekk auga på Tjerand, og lurte på om det var ein indianar, sidan han hadde så langt hår, fortel Torleiv.

– Mange såg på han som ein bygdeoriginal?

– Ja, han blei nok oppfatta slik, og det hadde sine grunnar. Far hans, Kristian, hadde vore ein tur i Amerika og kom tilbake til øya i 1897. Mora døydde i 1927 då Tjerand var 21 år, og etter den tid blei det far og son som dreiv det vesle bruket på Aske åleine. Både søstera, Vagnet og broren, Martin reiste ut når dei vart gamle nok.

Tjerand hadde eit godt intellekt, kanskje godt over gjennomsnittet, og såg truleg for seg eit anna liv enn det han fekk. Og etter å ha levt saman med faren i mange år, var det kanskje ikkje så rart at han blei som han blei, seier Torleiv Sydnes, og held fram:– Ein kar på Aksdal fortalde meg ei historie då det ein gong kom ein emissær til øya, som blei verande der i veke etter veke. Mor til Tjerand gjekk på møta i bedehuset kvar bidige kveld, noko Kristian etter kvart blei lei av, sidan han sat så mykje åleine heime. Så ein kveld tok han ut i halvmørket og nærast storma inn i stova til naboen utan å banka på, for å be han gå til bedehuset og henta heim kona si. 

– Ta med geværet!

– Du må ta henne med deg til Aksdal og la ho gå heim derifrå, sa Kristian, nokså oppøst. Dessutan må du ta med deg haglegeværet og skyta eit skot i lufta, så ho verkeleg forstår alvoret.

Korleis det gjekk, fekk eg ikkje vita, men venteleg forsto kona alvoret i situasjonen – og blei heime hjå mannen sin til dess emissæren var reist frå øya.

Historien fortel litt om kvifor Tjerand blei som han blei, meiner Torleiv Sydnes. Ei anna historie var då Kristian i ein periode var byrja å grubla over livet og kvifor alt var som det var her på jorda. Til dømes kunne han ikkje forstå kvifor Vårherre hadde skapt bjørnebærriset. Han tenkte lenge, og kom etter kvart til ei løysing: Det måtte vera fordi det skulle vera til plage for Farao.

Med dette bakteppet, er det kanskje ikkje så rart at Tjerand blei ein original, sterkt påverka av faren gjennom mange år. Dei to levde åleine på Aske i kring tjue år. Kristian døydde i 1947.

Tjerand var både intelligent og skuleflink – og følgde godt med i tida, fortel Torleiv Sydnes vidare. Han tok også utdanning i jordbruksfaget, mellom anna på hagebruksskulen på Utne i Hardanger. Såleis tileigna han seg dei teoretiske kunnskapane. Men då det kom til praktisk gjennomføringsevne svikta det, han var ikkje nokon arbeidsmann. Det bar den avsidesliggjande Aske-garden preg av i mange år.

– Det gjekk dårleg til slutt?

– Ja, det blei alt for mange sauer etter kvart, og i alle fall langt fleire enn småbruket på Aske hadde fór til. Så han måtte rundt om i bygdene og kjøpa så mykje høy han fekk tak i – og hadde råd til å betala for. Dette fortel alt om at Tjerand ikkje var likesæl til korleis dyra hans hadde det. Likevel enda det tragisk til slutt, han blei fråteken alle dyra tidleg på 1970-talet.


Sprek 94-åring på Kaldestad

Bjarne Kaldestad har levd eit langt liv saman med kona Edith. Begge er glade for at dei får vera to ilag når dei er komne så langt opp i åra.

Read More

Aslaug Eik (91) ser positivt på livet

Aslaug likar å bla i albumar og mimra over livet som har vore, men ser også framover mot betre tider. Slutten får koma når han kjem, eg kan ikkje gå rundt å tenkja på det kvar dag sjølv om eg er i mitt 92. år, seier ho.

Høyr intervjuet med Aslaug her:

På slutten av intervjuet les ho eit av dikta sine; «Vårteikn».

Det er godt å bu i ein lettstelt leilighet når ein kjem opp i åra, seier Aslaug.

– Livet har fare fint med meg, trass i nokre sjukdomstilfelle, så eg gler meg kvar dag over at eg har det så godt no i alderdomen. Det seier Aslaug Eik, tidlegare lærar og bondekone i Omvikdalen. Til sommaren blir ho 92 år. Ho tykkjer det gjev ein ekstra bonus når ho stundom blir spurt om å skriva litt for andre, eit dikt eller ein prolog, det gjev henne ei kjensle av å vera eit levande menneske, og viser at hovudet enno fungerer, legg ho til.

Etter mange år på garden i Omvikdalen, har ikkje 91-åringen problem med å stella og koka i sitt eige kjøken.

– Fastlegen og fysioterapeuten min seier også at det går fort framover med meg no, ikkje nedover, slik ein skulle tru i min alder, humrar Aslaug. Siste året har ho vore på operasjonsbordet to gonger både på Stord og i Haugesund etter eit stygt lårbeinsbrot. Rundt årsskiftet fekk ho i tillegg ein betennelse, som også sette henne fysisk tilbake for ei tid. Men det er eit tilbakelagt stadium, og Aslaug ser no berre positivt på alt.

Ho er fødd og oppvoksen på ein alminneleg vestlandsgard i Breim i Nordfjord saman med åtte søsken. Fem av dei lever enno. Faren hadde lærarjobb utanom garsdrifta, så det var mora som var bjerebjelken i heimen, så å seia. Når Aslaug i dag ser attende på barne- og ungdomsåra er det berre gode minne ho fortel om. Alle ungane blei fødde i heimen, og der kom dei òg tett på døden, slik det har vore i generasjonar rundt om på gardane. Folk på landsbygda hadde ikkje nokon aldersheim å flytta til den gongen.

Tidleg i arbeid

Aslaug er ikkje i tvil om at ein av grunnane til at ho er blitt over nitti år, og har ei relativt god helse, er at ungane måtte læra seg å arbeida frå dei var ganske små. Ho hugsar til dømes enno godt då dei gjekk til støls for å mjølka kyrne om somrane; to timar opp og halvannan time ned att. Det gav dei ei god helse til å byggja vidare på.

Eigentleg var det lærar Aslaug ville bli, noko ho var fast bestemt på allereie i 14-årsalderen. Men så kom krigen og i 1942 sette okkupasjonsmakta strenge krav til dei som tenkte i dei banar. Så i staden vart det fire år på landsgymnaset. Etter det kunne ho likevel velja og vraka i jobbar i småskulen.

Så ein dag kom det ein nytilsett heradsagronom frå Kvinnherad til Breim; Olav Eik frå Omvikdalen, og det gjekk ikkje lang tid før han fekk auge på Aslaug. Det blei kjærleik ved første blikk, så å seia, og seinare blei det dei to. Det skulle bli eit 55 års langt ekteskap.

Olav var odelsgut til garden Myklebust i Omvikdalen, og då han etter fem år i Breim blei tilsett som heradsagronom i Kvinnherad, sa dei takk for seg i Nordfjord. Då var sonen Tore blitt to år. Olav arbeidde i Rosendal, medan Aslaug vart lærarvikar i Uskedalen første halve året.

Eit blodslit

– Det var eit blodslit å driva garden på Myklebust, og ein tung plass å vera på dei første åra, minnest Aslaug. Ho hadde ansvaret for mat og stell for huslyden, medrekna besteforeldre og ei eldre tante frå Amerika. Sjeldan var dei færre enn ti menneske til bords.

Men trass i slitet med gardsdrifta var Omvikdalen ei god bygd å bu og leva i. Aslaug kom med i helselaget den første tida, seinare i bondekvinnelaget og i helselaget. I dag er det Omvikdalen bygdekvinnelag, med over hundre medlemmer, som samlar både bondekoner og andre i bygda på ein god måte. Etter Aslaug Eik si meining er det eit av dei best drivne laga i heile fylket.

I 2002 flytte Aslaug og Olav til ein lettstelt leilighet i Skålagato i Rosendal. Månadene før hadde dei opplevd ein dramatisk situasjon etter lynnedslag i det gamle huset dei budde i på garden. Hendinga kunne lett ha teke menneskeliv, men det vart med skrekken.

– Kva råd vil du gi til eldre menneske som bur heime åleine?

– Først av alt må ein ha eit godt nettverk og i tillegg prøva å vera mest mogleg aktiv – så langt ein kan utifrå sin eigen helsesituasjon. Har ein ikkje dette når ein blir gammal, er det straks verre. Då kan livet bli stusseleg og tungt, seier Aslaug Eik. Sjølv har ho både eit godt nettverk og ein god familie rundt seg.

Når ho berre får trent seg litt meir opp etter dei to lårhals-operasjonane i fjor, tar ho sikte på å kunna gå på handel i Rosendal igjen.

Jo, Aslaug ser sanneleg lyst på framtida. Og i juli blir ho 92 år.

Har vore døden nær to gonger

Håkon Røssland frå Husnes har vore døden nær to gonger i livet sitt, og det er nesten utruleg at han overlevde den siste gongen – i september 2016 – då han fekk hjarteinfarkt med påfølgjande hjartestans i tjue minuttar.

Men allereie tre dagar etter fødselen i 1948, heldt han på å dø. Den vesle guten hadde fått skarlagensfeber med 42°C i feber og ingen trudde at han kom til å overleva. Difor vart det i all hast arrangert dåp i Bogsnesteigen, der han fekk si første kyrkjelege velsigning.

Godt og vel 68 år seinare er det nære på for Håkon, som i januar same året måtte gå til skifteretten og be om oppbod for firmaet sitt. Fleire tilfeldigheter og rask innsats frå kona, ein son og helsepersonell både på Husnes og i Bergen, gjorde at han i dag er i live og kan fortelja historia si her på Skimtvis.net. 

Klikk deg vidare og høyr intervjuet.

Read More

Ein ekte kvinnhering i Hardanger

Ovidia Jaastad (101 år) har budd i Hardanger sidan før siste verdskrigen. Likevel er ho kry over at ho framleis kjenner seg som ein ekte kvinnhering. Vi har møtt henne på Utneheimen, der ho har budd dei siste fem åra. Her har ho det trygt og godt på alle måtar; får godt stell av kjekke og flinke pleiarar og middagsmat frå eige kjøken kvar dag.

– Ein kan ikkje ha det betre enn dette når ein er så gammal, seier den utflytte kvinnheringen med jentenamnet Helvik, og opprinneleg frå Sunde.

Klikk på bildet og høyr intervjuet.

Read More

Kasper er klar for siste reis

– Det er eit einsamt liv å vera åleine når du er gammal, så eg vil helst flytta herifrå no, seier snart 99 år gamle Kasper Hjelmeland i Omvikdalen. Men då tenkjer han ikkje først og fremst på at det minkar på tida hans her på jorda, men at han kan få seg ein plass ved Ølve alderspensjonat om ikkje så lenge. Om han får leva ei stund til, er det dit han vil. Det er eit førsteklasses hotell i hans auge. Til Rosendalstunet vil han i alle fall ikkje, slår den aldrande mannen fast.

Klikk på bildet og høyr Kasper fortelja litt om sitt lange liv.

Read More

89 år – men kjenner seg ikkje gammal

Trygve Haugland i Uskedalen nærmar seg 89 år, men seier som Kong Harald; det er berre eit tal. Han kjenner seg ikkje gammal på noko vis. Einaste plage han har, er at føtene ikkje alltid er som dei skal. Bortsett frå det fungerer både hovud og syn så bra at han framleis kan køyra på tur i bubil med kona si. Dei to overtok garden på Haugland i 1960 og dreiv han i 32 år. Garden har vore i same slekta like sidan 1700-talet.

Klikk på bildet og høyr intervjuet.

Read More

Godt å bu heime ilag med kona

Johannes Johnsen på Sæbøvik er glad for å kunna bu heime ilag med kona si, Kristine, så lenge han kan. Når dei er to, held dei også liv i kvarandre, seier mannen som no nærmar seg 92 år. Eit liv på Halsnøytunet, der mange berre sit og stirer inn i veggene, ser han absolutt ikkje for seg. Han trur det blir alt for passivt for ein som har arbeidd og slite gjennom eit langt liv.

Johannes og kona bur på Sjo, på eit lite småbruk like attmed vegen mot Ranavik. Den vesle garden har vore i slekta lenge, og her voks han opp i små kår ilag med foreldre og ni søsken.

Klikk på bildet og høyr Johannes fortelja om eit langt liv.

Read More

97-åring trivest i eigen heim på Sunde

– Så sant du slepp unna alvorlege sjukdomar og får behalda ei nokolunde tilfredsstillande helse, er det ikkje så ille å bli gammal. Det seier snart 97 år gamle Trygve W. Eikeland på Sunde. At høyrsel og syn er vorte litt dårlegare med åra, plagar han ikkje så mykje. Verre er det at han på grunn av ein dårleg rygg ikkje lenger får stelt hus og heim slik han ønskjer – før han fer herifrå.

Dessutan plagar det han at ungane hans har sine eigne hus på kvar sin kant av landet, og at barndomsheimen deira dermed kan koma på andre hender når han er borte. Den tanken likar ikkje Trygve.

Klikk på bildet og høyr lydintervju.

Read More

Bonde, sjømann og innkjøpssjef

Arnfinn Ølfarnes frå Utåker kan sjå attende på eit rikt liv, både som sjømann, innkjøpssjef og bonde. I leiligheten sin i Panorama Senter på Husnes, der han har god utsikt til aluminiumverket, reflekterer han no mest over det som har vore, og mindre over det som skal koma; slutten på livet.

– Eg er nøgd med livet eg har levd, og gler meg over å ha fått vore med og skapt noko her i Kvinnherad, seier 90-åringen i dette lydintervjuet. Han gløymer ikkje tida på SØRAL, og håpar at B-hallen snart kjem i produksjon igjen. Prisane er i alle fall på veg opp no, har han registrert.

Klikk på overskrifta og høyr intervjuet.

Read More

Heimebuande og sprek 100-åring

Klara Døssland likar seg godt heime på garden sin langt oppe i Uskedalen, og vil bu her så lenge ho kan. Ein plass på aldersheimen, slik fastlegen har tilbydd henne, ser ho i alle fall ikkje for seg.
– Han er ein kjekk kar, legen min, men eg måtte seia klart ifrå om at han ikkje måtte nemna det for meg fleire gonger, seier Klara i dette lyd-intervjuet. Med god hjelp av ei heimebuande dotter finst det ikkje betre plass å vera for eit gammalt menneske enn på Heio i Uskedalen. Her kan ho filosofera over liv og lagnad – og endåtil over striden rundt den kvinnelege presten i bygda.

På neste side kan du høyra intervjuet med Klara.

Read More

Rodde for livet då fyret blei bomba

Då engelske fly gjekk til åtak på Slåtterøy fyr utanfor Brandasund i Fitjarøyane, der eit tjuetals tyskarar var stasjonerte under andre verdskrigen, måtte den då 5 – 6 år gamle Aslaug Torget, ei mindre syster og mora deira ro alt dei kunne for å unngå å koma i skotlina.

Høyr Aslaug Sjo fortelja frå barndom og oppvekst, og korleis det er å bli gammal.

Read More

Eit langt liv på Kaldestad

Karoline Røssland (snart 91) voks opp i små kår på ein liten gard på Bømlo i førkrigstida ilag med foreldre og sju søsken. Det var smått med pengar og faren var mykje ute på arbeid, slik mange andre måtte på den tida. Dermed blei det mora og ungane som tok seg av det meste heime, både ute og inne. Men Karoline minnest likevel barne- og ungdomstida som ei god tid i livet sitt.

Read More

Ny E134 Oslo – Bergen:
– Kvinnherad-alternativet er best og billegast

 Denne illustrasjonen er frå vegvesenet si aust/vest-utgreiing, og viser E134 med armen til Bergen, som til no har vore påtenkt. Den grøne streken mellom Åkrafjorden og Tysnes er ført på av Sunnhordlandsdiagonalen AS, og viser om lag korleis ein slik diagonal kan gå. Både den grøne og den blå (ny E39) kan bli firefelts motorveg med 110 km/t.

Denne illustrasjonen er frå vegvesenet si aust/vest-utgreiing, og viser E134 med armen til Bergen, som til no har vore påtenkt. Den grøne streken mellom Åkrafjorden og Tysnes er ført på av Sunnhordlandsdiagonalen AS, og viser om lag korleis ein slik diagonal kan gå. Både den grøne og den blå (ny E39) kan bli firefelts motorveg med 110 km/t.

 Gaute Lund har tru på at ny E134 kan gå gjennom Kvinnherad.

Gaute Lund har tru på at ny E134 kan gå gjennom Kvinnherad.

– Hovudvegen mellom Oslo og Bergen må i framtida gå gjennom Kvinnherad og ikkje via Odda og Jondal, slik Statens vegvesen tidlegare har sagt, meiner det nyskipa selskapet Sunnhordlandsdiagonalen AS. I dette lyd-intervjuet peikar styremedlem Gaute Lund på at deira alternative trasé er den absolutt beste, og truleg også den billegaste.
Prislappen for traséen frå Jøsendal via Kvinnherad til Bergen, som Sunnhordlandsdiagonalen AS går inn for og som Dagfinn Fylkesnes på Stord har lansert, er på 20 milliardar kroner.
Statens vegvesen sin pris frå Jøsendal via Odda og Jondal er tidlegare rekna til 17 milliardar kroner, men den prisen er seinare auka opp. Det får Lund og andre talsmenn for "Kvinnherad"-alternativet til å tru på at dette prosjektet er betre, og endåtil billegare. Dessutan kan det byggjast raskare.
Lund trur at innan eitt til to år kan det vera bestemt kor traséen mellom Jøsendal i Odda og Bergen skal gå, og at prosjektet kan utbyggjast i eit fem til 10 årsperspektiv.

Eit langt og allsidig liv

 Snart 96 år, men like klar i hovudet. (Foto: Kristen Børje Hus)

Snart 96 år, men like klar i hovudet. (Foto: Kristen Børje Hus)

Birgit Boland på Hatlestrand nærmar seg 96 år, og er det næraste vi kjem eit levande leksikon. I dette lyd-intervjuet fortel ho om korleis det var å veksa opp i Osa i Hardanger, som einaste barn i familien. Mora fødde i alt sju born, men seks av dei døydde etter berre nokre få dagar.
– Det var ein tragedie, kan du vita, seier Birgit i intervjuet. Likevel snakka mor hennar aldri om at ho hadde mista så mange barn.
Som ung jente fekk Birgit vera med budeiene til Osastølane for å passa på geitene om somrane. Seinare flytte familien til Hatlestrand, der faren kjøpte ein forfallen gard på Kirkhus.
Den første tida på skulen var vond for Birgit. Ho snakka hardingdialekt og blei erta på grunn av dialekten sitt. Læraren gjorde ingen ting for å stoppa det.
Birgit og mannen, Leif Boland, dreiv butikk på Gjermundshamn i mange år før sonen overtok. I dag har barnebarnet overteke drifta.
Birgit er ein av 12 kvinnheringar som er med i boka om eldre kvinnheringar i 90-åra, som er planlagt å koma ut i oktober.

Om livet på brislingfiske, og som pensjonist

Sommaren 1939, før Bernt Kaldestad hadde fylt 18 år, fekk han jobb som kokk på ein fiskebåt, der han laga mat til tolv mann.

Båten dreiv med brislingfiske i fjordane rundt om i Sunnhordland og Hardanger.

I dette lydintervjuet fortel den no 93 år gamle Kaldestad om tida som kokk om bord. Han må ha greidd seg bra, etter det vi kan forstå, for han høyrde aldri nokon som klaga.

Bernt Kaldestad er ein av 12 kvinnheringar som er med i boka om eldre kvinnheringar i 90-åra, og som er planlagt å koma ut i oktober.

 (Foto: Kristen Børje Hus)

(Foto: Kristen Børje Hus)

– Mykje usakleg kritikk mot politikarar

– Enkelte politikarar har fått for mykje usakleg hets i media, seier Kent Are Kjørsvik Petterson (31) frå Husnes i dette lydintervjuet. Han er nominert på førsteplass på Venstre si liste ved kommunevalet neste haust. Ordførarkandidaten meiner kritikken kan vera ein av grunnane til at partiet har slite med å få folk til å engasjera seg politisk.

På den andre sida forstår Venstreleiaren godt at mange reagerer negativt når politikarane må ty til drastiske og upopulære verkemiddel for å få orden på kommuneøkonomien.

Men no er det tid for å sjå framover, seier ordførarkandidaten. Han gler seg til å samarbeida med dei mange nye og unge kandidatane som stiller til val neste gong. Sjølv meiner han at det ikkje er heilt urealistisk at Venstre kan få ordføraren etter valet, noko han i alle fall vil arbeida for. Men det er høgt opp og langt fram, seier Kent Are Kjørsvik Petterson, som i dag har 50 prosent jobb som trafikkleiar i Kvinnherad Taxi. Også sambuaren og mor hans er nominerte på kommunevallista.

Eterna Saudade

Lars Ivarsøy (47) frå Husnes er kaptein i flyselskapet Emirates og bur for tida i Dubai saman med familien sin. På fritida likar han å spela gitar og her er hans bidrag til den nye nettsida.

 (Privat foto)

(Privat foto)