– Vi må bu lengst mogleg heime!

Husnes Vekst helsar initiativet om byggjing av bufellesskap velkome. Dette er frå Borvika på Husnes. (Arkivfoto).

Husnes Vekst helsar initiativet om byggjing av bufellesskap velkome. Dette er frå Borvika på Husnes. (Arkivfoto).

– Husnes Vekst er glade for det kommunale initiativet med tanke på bygging av bufellesskap og omsorgsbustader i Kvinnherad. Slik vi oppfattar utspelet, er dette ein lekk i kommunen si målsetjing om å medverka til at eldre menneske i større grad skal kunna bu lengst mogleg i eigen heim, seier styreleiar Kent Are Kjørsvik Petterson.

Kent Are Kjørsvik Petterson er styreleiar i Husnes Vekst. (Arkivfoto)

Kent Are Kjørsvik Petterson er styreleiar i Husnes Vekst. (Arkivfoto)

Han håpar slike prosjekt i neste omgang vil føra til redusert press på institusjonsplassar i kommunen. Det er heilt nødvendig når ein tenkjer på at folk blir eldre og eldre, og at kommunen ikkje vil få økonomi til å byggja ut i takt med etterspurnaden, seier Kjørsvik Petterson.

Han viser til eit informasjonsmøte som Eldrerådet og kommunen arrangerte i haust, kor det vart opplyst at Husnes har rikeleg med regulert tomteland som høver for ulike former for omsorgsbustader og bufellesskap, både i privat og kommunal regi.

Privat utbyggjing

Men slik Husnes Vekst vurderer den kommunale økonomien og utfordringane på andre område i åra framover, fryktar dei at det kan gå mange år før slike prosjekt kan bli realisert i kommunal regi. Dermed vil mykje måtta skje på privat initiativ, seier styreleiaren.

Dette inneber at folk som ønskjer å bu meir lettvint og sentralt i alderdommen, sjølve må engasjera seg – i dag. I tillegg må utbyggjarar med sentrumsnære tomter koma på banen med sine prosjekt og synleggjera desse overfor potensielle interessentar.
Kommunen må òg kunna avhenda kommunal grunn til private utbyggjarar, utan å setja for strenge vilkår, meiner Kjørsvik Petterson.

Mindre hjelp i framtida

Frå kommunalt hald er det tidlegare blitt sagt at dei som i dag er yrkesaktive, ikkje kan rekna med same tilboda når dei sjølve blir eldre og kanskje treng hjelp frå det offentlege, som det kommunen gjev i dag. I dette ligg at dei som no nærmar seg pensjonsalderen i større grad må tenkja på si eiga buform i alderdommen enn det vi tradisjonelt er vane med, påpeikar Kjørsvik Petterson.

Husnes Vekst vil gjerne medverka til at det blir meir fart i byggjinga av bufellesskap og omsorgsbustader på Husnes, og vil oppmoda private utbyggjarar om å ta initiativ. Dersom det er interesse for det, vil vi òg kunna stå til teneste for å få kartlagt interessa hjå pensjonistar som tenkjer på nye buformer, avsluttar styreleiar Kent Are Kjørsvik.