Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp:Reint vatn til kriseområda

Trass dårlege avlingar dette året, arbeider Dagne i åkeren for å førebu den tørre jorda på regnet han vonar vil koma. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Trass dårlege avlingar dette året, arbeider Dagne i åkeren for å førebu den tørre jorda på regnet han vonar vil koma. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på ein gong. Kirkens Nødhjelp er i katastrofen med reint vatn. No treng dei di hjelp. 

Akkurat no er millionar av menneske råka av katastrofar – verda over. Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt reint vatn til mellom anna flyktningar i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, flaumoffer i Malawi, tørkeråka i Etiopia og offer for jordskjelv i Nepal. 

Den knusktørre jorda gjer det umulig å få avlingar som kan seljast vidare på marknaden. Det vesle som kan haustast inn, blir brukt som dyrefor. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Den knusktørre jorda gjer det umulig å få avlingar som kan seljast vidare på marknaden. Det vesle som kan haustast inn, blir brukt som dyrefor. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

I Etiopia har vêrfenomenet El Niño skapt den verste tørken på 30 år. Ifølgje etiopiske styresmakter vil 10,2 millionar menneske vera truga av kritisk matmangel i 2016. Meir enn halvparten av desse er barn. 5,8 millionar menneske er i akutt mangel på vatn.

Mellom dei som er hardt råka er bøndene i Ankober-distriktet. 66-åringen Dagne i landsbyen Washa har sjeldan sett ein verre tørke gjennom sine 40 år som bonde. 

– Eg har vore gjennom vanskelege periodar i livet mitt. Det har skjedd før at regnet ikkje har kome og vi har prøvd å overleva med det vesle vi har. Men dette er noko av det vanskelegaste eg har opplevd. Kvar einaste dag må heile familien stå over måltid for å spara på maten, fortel bonden, som er far til ni born.

Enorm mangel på vatn

Tørken har skapt enorm vassmangel, ubrukelege avlingar og utarma beitemarker. Bøndene mistar dyra sine og dermed livsgrunnlaget sitt. Det litle regnet som har kome, har ikkje vore nok til å gi avlingar. 

For å greia seg må bøndene selja dyra som har overlevd så langt i tørken. Dei blir tvungne til å selja kyr som har sytt for verdifull mjølk til borna i familien. No har mange snart verken dyr eller pengar att. Dagne vonar framleis på regn, men er uroa for korleis han skal greia å driva jorda utan oksane sine.

– Eksistensen vår avheng av dyra våre. Utan dei blir det vanskeleg for oss å overleva. Eg veit ikkje kva eg skal gjera, seier Dagne fortvila. 

Kirkens Nødhjelp er til stades i Ankober og fleire andre av dei verst råka områda i Etiopia. Behova er akutte, og Kirkens Nødhjelp sørgjer for reint vatn og trygge sanitærforhold. 

– Vi er i gang med naudhjelpsarbeidet og har allereie jobba førebyggjande i fleire månader. Men når omfanget er så stort, treng vi all den hjelpa vi kan få, seier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp. 

Du kan hjelpa

I kriser er vatn kritisk. Derfor er vatn noko av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofar. Dei sørgjer for reint vann og høve til gode sanitærforhold der alt er øydelagt. Samtidig jobbar dei saman med folk i utsette område for å førebyggja den neste naturkatastrofen.

Kirkens Nødhjelp treng di hjelp for å hjelpa. 13. – 15. mars går Fasteaksjonen 2016 av stabelen. Ditt bidrag gjer det mogleg for KN å vera der med reint vatn når katastrofen råkar.

Av Magne Fitjar
KN-kontakt i Sunnhordland